منو
لينکهاي سريع
صفحه اول
آرشيو
ايميل

  موضوعات

  آرشيو

  معرفي وب به دوستان
« ارسال براي دوستان »
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

Powered by ParsTools


  مترجم زبان سايت / Translator Language

 

  سوال__1

program soal_1;
{$APPTYPE CONSOLE}
var
i,j:integer;
begin
for i:=1 to 5 do
begin
for j:=i downto 1 do
write(j:3);
writeln;
end;
readln;
end.

نظرات ()
lamei یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

  سوال__2

program soal_2;
{$APPTYPE CONSOLE}
var
s:string;
y,t,i,p,f:integer;
begin
writeln;
write('please enter a number in base 16 := ');
readln(s);
t:=0;
p:=1;
f:=length(s);
for i:=f downto 1 do
begin
case s[i] of
'0':y:=0;
'1':y:=1;
'2':y:=2;
'3':y:=3;
'4':y:=4;
'5':y:=5;
'6':y:=6;
'7':y:=7;
'8':y:=8;
'9':y:=9;
'a':y:=10;
'b':y:=11;
'c':y:=12;
'd':y:=13;
'e':y:=14;
'f':y:=15;
end;
t:=t+p*y;
p:=p*16;
end;
writeln(t);
readln;
end.

نظرات ()
lamei یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

  سوال__3

program soal_3;
{$APPTYPE CONSOLE}
var
x,p:array[0..100]of integer;
q,n,i,j,c,g:integer;
f:Boolean;
begin
write('please enter a number := ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('x[',i,'] := ');
readln(x[i]);
end;
writeln;
write('please enter another number := ');
readln(q);      //adade entekhabi
f:=false;
for i:=1 to n do
if x[i]=q then       //agar q dar baze vojod dasht
begin
f:=true;
for j:=i to n-1 do
x[j]:=x[j+1];
for c:=1 to n-1 do
write(x[c]:3);
break;
end;   //end of if
writeln;
for i:=1 to n do
if (q>x[i]) and (q<x[i+1]) then      // peida kardane makane q
begin
g:=i+1;           //agar q dar baze vojod nadasht
for c:=g to n do
p[c+1]:=x[c];          //  p = araye komaki baraye ozve jadid
for c:=1 to g-1 do
p[c]:=x[c];
p[g]:=q;
for c:=1 to n+1 do
if f=false then
write(p[c]:3)
end;
for i := 1 to n+1 do
if q>x[n] then
begin
x[n+1]:=q;
write(x[i]:3);
end;
for i:=0 to n do
begin
if f=false then
if q<x[1] then
begin
x[0]:=q;
write(x[i]:3);
end;
end;
readln;
end.

 

نظرات ()
lamei یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

  سوال__4

program soal_4;
{$APPTYPE CONSOLE}
type
tell=record
number:integer;
name:string[20];
address:string;
cost:integer;
end;
y=array[1..50]of tell;
procedure sort(var c:y;m:integer);
var
i,j,k,p:integer ;
s,z:string;
begin
for i:=1 to m do
for j:=1 to m-i do
if c[j].number>c[j+1].number then
begin
k:=c[j].number;
c[j].number:=c[j+1].number;
c[j+1].number:=k;
p:=c[j].cost;
c[j].cost:=c[j+1].cost;
c[j+1].cost:=p;
s:=c[j].name;
c[j].name:=c[j+1].name;
c[j+1].name:=s;
z:=c[j].address;
c[j].address:=c[j+1].address;
c[j+1].address:=z;
end;
end;
function warning(c:y;m:integer):y;
var
i:integer;
begin
writeln;
writeln('moshtariane por masraf');
for i:=1 to m do
if c[i].cost>20000 then
begin
writeln(c[i].cost,c[i].name:10,c[i].number:10,c[i].address:10);
writeln('_________________________')
end;
warning:=c;
end;
var
x:y;
n,i:integer;
begin
write('please enter a number := ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('name[',i,'] := ');
readln(x[i].name);
write('number[',i,'] := ');
readln(x[i].number);
write('address[',i,'] := ');
readln(x[i].address);
write('cost[',i,'] := ');
readln(x[i].cost);
writeln('_________________________')
end;
sort(x,n);
writeln('moratab sazi information');
for i:=1 to n do
begin
writeln(x[i].number,x[i].name:10,x[i].address:10,x[i].cost:10);
writeln('_________________________');
end;
writeln;
warning(x,n);
readln;
end.

نظرات ()
lamei یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

  سوال__5

این هم جواب سوال های امتحان ترم به درخواست هم کلاسی ها.

program soal_5;
{$APPTYPE CONSOLE}

type
tell=record
number:integer;
name:string[20];
address:string;
cost:integer;
end;
y=array[1..50]of tell;
var
f,g:text;
x:y;
n,i,k,d:integer;
b:array[1..50]of integer;
begin
write('please enter a number := ');
readln(n);
assign(f,'e:\tell.dbf');
rewrite(f);
for i:=1 to n do
begin
write('cost[',i,'] := ');
readln(x[i].cost);
write(f,x[i].cost);
write('name[',i,'] := ');
readln(x[i].name);
write(f,x[i].name:10);
write('number[',i,'] := ');
readln(x[i].number);
write(f,x[i].number:10);
write('address[',i,'] := ');
readln(x[i].address);
write(f,x[i].address:10);
writeln('_________________________');
writeln(f);
end;
close(f);
k:=0;
assign(f,'e:\tell.dbf');
reset(f);
for i:=1 to n do
begin
readln(f,x[i].cost);
if x[i].cost>20000 then
begin
k:=k+1;
b[k]:=i;
end;
end;
close(f);
assign(g,'e:\new.dbf');
rewrite(g);
writeln(g,'moshtariane por masraf');
writeln(g);
for d:=1 to k do
begin
write(g,x[b[d]].name);
write(g,x[b[d]].number:10);
write(g,x[b[d]].address:10);
write(g,x[b[d]].cost:10);
writeln('_________________________');
writeln(g);
end;
close(g);
readln;
end.

نظرات ()
lamei یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

  درباره
  آمار

»تعداد بازديدها:
»کاربر: Admin

لينك Rss

  مديران / وضعيت در ياهو


  لينک ها
سایت استاد ارش میرزائی
بهترین نرم افزارهای موبایل
یه وبلاگ بسیار خوب برای دانلود برنامه های مختلف
اموزش برنامه نویسی پاسکال
pascalprograms.mihanblog.com
smt2.persianblog.ir
سایت دانشکده فناوری اطلاعات
وبلاگ تخصصی برنامه نویسی c++
پرقدرت ترین و با امکانات ترین سایت جذاب و علمی مخصوص دانش آموزان ایرانی
بهترین وبلاگ دانلود سوالات پیام نور
تبلیغات وبلاگی
برنامه نویسی شی گرا در سی شارپ
دانلود نرم افزار

 

 

Designed Template By: PersiaStyle.Com
Coryright© PersiaStyle. All Rights Reserved