منو
لينکهاي سريع
صفحه اول
آرشيو
ايميل

  موضوعات

  آرشيو

  معرفي وب به دوستان
« ارسال براي دوستان »
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

Powered by ParsTools


  مترجم زبان سايت / Translator Language

 

  اموزش ++c قسمت دوم

اشنایی با c++ :قسمت سوم

ساختار شرطیswitch-case

ساختار کلی به شکل زیر است:

switch (variable)

{

case 'value1-1':

case 'value2-1':

...

case 'value N-1':

 

یک یا چند دستور;

break;

case 'value1-2':

case 'value2-2':

..

case 'value N-2':

یک یا چند دستور;

Break;

 

...

case 'value1-N':

case 'value2-N':

...

case 'value N-N':

یک یا چند دستور;

Break;

 

Default:

دستور یا دستورات;

}

توضیح

ساختار کلی دستور شرطی بدین صورت است که ابتدا یک متغیر در نظر می گیریدswitch(variable) (قسمت 1)

سپس شرط میکنید که اگر مقدار این متغیر برابر value1-1 یاvalue2-1 یا...value باشد یک یا چند دستور را اجرا کند

(قسمت 2)یا اگر مقدار این متغیر برابر1-2value یاvalue2-2 یا...value باشد یک یا چند دستور را اجرا کند(قسمت 3)

یا...(قسمت 4)که این قسمت ها توسط دستور break از هم جدا می شوند.در نهایت یک قسمت داریم که اگر مقدار متغیر

برابر هیچ یک از شروط نبود ان سری از دستورات اجرا می شود. (قسمت 5) .

مسئله 8:برنامه ای بنویسید که اگر حروف A B C D را وارد کردیم بنویسد(big character)

اگر حروف a b c d را وارد کردیم بنویسد((little character

اگر اعداد 1 تا 4 را وارد کردیم بنویسد(a figure!)

در غیر اینصورت بنویسد (!unknown character)

 

int main ( )

{

char a;

cout<<"enter your selected character"<

switch (a)

{

case 'A':

case 'B':

case 'C':

case 'D':

cout<<"big character!";

break;

case '1':

case '2':

case '3':

case '4':

cout<<"a figure!:;

break;

case 'a':

case 'b':

case 'c';

case 'd':

cout<<"little character!:;

break;

Default:

cout<<"unknown character!:;

break;

}

return 0;

}

ساختار های حلقه در زبان c++

در زبان c++ سه نوع ساختار حلقه (گردش) وجود دارد:

1-for

2- while

3-do while

ساختارحلقه ی for

مسئله 9:برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را چاپ کند.

int main ( )

{

cout<<"figures which are less rhan 100 :\n";

for (int i=0; i<100; i++)

{

cout<

}

return 0;

}

مسئله 10:برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد 1 تا 99 را محاسبه کند.

int main ( )

{

int s;

cout<<"majmo is:";

for(int i:=0; i<100; i++)

s=s+I;

cout<

return 0;

}

مسئله 11:برنامه ای بنویسید که اعداد زوج بین 100 تا1001 را چاپ کند.

Int main ( )

{

Int s,k;

Cout<<"even number between 100 and 1000 are :";

For (int i=100; i<1001; i++)

{

K=i%2;

If (k==0)

Cout<

}

Return 0;

}

 

مسئله 12:برنامه ای بنویسید که حاصلضرب اعداد 5 تا 10 را محاسبه کند.

Int main ( )

{

Iong int p;

P=1;

For (int i=5; i<10; i++)

{

p=p*i;

}

Cout<<" zarbe adade 5 ta 10 :"<

Return 0;

}

 

ساختار حلقه ی while

مسئله 13:برنامه ای بنویسید که دنباله زیر را تا عدد 999 چاپ کند.

10,30,50,70,…

int main ( )

{

Long int a;

A=10;

While (a<999)

{

Cout<

A+=20;

}

Return 0;

}

 

مسئله ی 14:برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد مثبت را گرفته ومجموع انها را محاسبه کند

(شرط پایان کار وارد کردن عدد منفی است).

Int main ( )

{

Ong int s,a;

Cout<<"enter your numbers :"<

Cin>>a;

S=a;

While (a>0)

{

Cin>>a;

S+=a;

}

Cout<<"sum is "<

Return 0;

}

 

ساختار حلقه do while

تفاوت while با do while در این است که do while یکبار دستورات را بدون در نظر گرفتن شرط حلقه انجام می دهد.

(مانند فرمان repeat until در زبان برنامه نویسی شیرین pascal )

برای مسئله 14 یکبار دیگر با حلقه ی do while می نویسیم.

int main ( )

{

Int s,a;

Cout<<"enter your numbers :"<

S=0;

Do

{

Cin>>a;

S=a+s;

}

While (a>0);

Cout<<"sum is "<

Return 0;

}

 

مسئله 15:برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد مثبت گرفته وmax و min را مشخص کند.

int main ( )

{

Int s,max,min,a;

Cout<<"enter your numbers :"<

Cin>>a;

Max=a;

Min=a;

While (a>0)

{

If (a>max)

Max=a;

If (a

Min=a;

Cin>>a;

}

Cout<<"max is "<

Cout<<"min is <

Return 0;

}

 

تمرینات

1-(مسئله ی 16):برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و فاکتوریل ان را محاسبه کند.

2-(مسئله ی 17):برنامه ای بنویسید که 10 عدد از ورودی گرفته و بزرگترین انها را محاسبه کند.

3-(مسئله ی 18):برنامه ای بنویسید که مشخص کند عددی اول است یا نه.

4-(مسئله ی 19): برنامه ای بنویسید که مشخص کند عددی کامل است یا نه.

5-(مسئله ی 20):برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 5000 را چاپ کند.

6-(مسئله ی 21):برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته مقسوم علیه هایش را چاپ کند.

7-(مسئله ی 22):برنامه ای بنویسید که مجموع مضارب 5 بین 1 تا 100 را چاپ کند.

8-(مسئله ی 23):برنامه ای بنویسید که که دو عدد را از ورودی گرفته واعداد بین انها را چاپ کند.

9-(مسئله ی 24):برنامه ای بنویسید که تعداد مضارب 7 و 5 را بین 1 تا 10000 محاسبه کند.

10-(مسئله ی 25):برنامه ای بنویسید که 10 عدد را گرفته مجموع و میانگین انها را محاسبه کند.

11-(مسئله ی 26):برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را گرفته وجمله nام سری فیبوناچی را مشخص کند.

12-(مسئله ی 27): برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد گرفته و مجموع مربعات انها را محاسبه کند.

جواب تمرینات

تمرین 1

int main ( )

{

Int I,max,n,a;

Cout<<"enter 10 numbers :"<

Cin>>n;

Max=n;

i=1;

while (i<10)

{

If (n>max)

Max=n;

Cin>>n;

i++;

}

Cout<

Return 0;

}

 

تمرین 2

int main ( )

{

Int I,n,a;

Long int p;

Cout<<"structur is p=n! . enter n :"<

Cin>>n;

P=1;

i=1;

if (n==0)

cout<<" 0! is 1 ";

else

{

While (i<=n)

{

P=p*i;

i++;

}

Cout<

}

Return 0;

}

 

 

تمرین 3

int main ( )

{

Int I,p,n,mod,a;

Cout<<"enter number :"<

Cin>>n;

i=1;

p=0;

while (i

{

Mod=n%i;

If (mod==0)

p=p+1;

i++;

}

if (p==2)

cout<<" ava ast ! ";

else

cout<<" aval nist !";

return 0;

}

 

 

تمرین 4

int main ( )

{

Int I,p,n,mod;

Cout<<"enter number :"<

Cin>>n;

i=1;

p=0;

while (i

{

Mod=n%i;

If (mod==0)

p=p+i;

i++;

}

if (p==n)

cout<<" taam ast ! ";

else

cout<<" taam nist !";

return 0;

}

 

تمرین 5

int main ( )

{

Int I,p,n,mod,a;

while (n<=5000)

{

While (i<=n)

{

Mod=n%i;

If (mod==0)

p=p+1;

i++;

}

if (p==2)

cout<

n++;

i=1;

p=0;

}

return 0;

}

 

تمرین 6

int main ( )

{

Int I,p,n,mod,a;

Cout<<"enter numbe "<

Cin>>n;

i=1;

while (i<=n)

{

Mod=n%i;

If (mod==0)

Cout<

i++;

}

return 0;

}

 

 

تمرین 7

Int main ( )

{

Int i,p,mod,n,s,a;

Cout<<"enter number :"<

Cin>>n;

I=1;

P=0;

S=0;

While (i<=n)

{

Mod=n%i;

If (mod==0)

{

Cout<

S=s+i;

P++;

}

i++;

}

Cout<

Cout<<"majmo : "<

Return 0;

}

تمرین 8

Int main ( )

{

Int i,p,mod,n,s,a;

Cout<<"enter number :"<

Cin>>n;

I=1;

P=0;

S=0;

While (i<=n)

{

Mod=n%i;

If (mod==0)

{

Cout<

S=s+i;

P++;

}

i++;

}

Cout<

Cout<<"majmo : "<

Return 0;

}

 

 

تمرین 9

int main ( )

{

Int i,n;

i=1;

int p=0;// tedad

while (i<=10000)

{

If ((i%7==0)&&(i%5==0))

P++;

i++;

}

Cout<<"tedad : "<

Return 0;

}

 

تمرین 10

int main ( )

{

Int I,n;

i=1;

int s=0; // majmo

while (i<=10)

{

Cin>>n;

S+=n;

i++;

}

Cout<<"majmo : " <

Cout<<"miangin :"<<(s/10)<

Return 0;

}

 

تمرین 11

int main ( )

{

Int f1,f2,f,i,n;

i=1;

f1=1;

f2=1;

f=1;

cin>>n;

while ((i2))

{

F=f1+f2;

F1=f2;

F2=f;

i++;

}

Cout<<"N="<

Return 0;

}

 

تمرین 12

int main ( )

{

Int s=0,i,n,a;

i=1;

cout<<"enter tedad: ";

cin>>n;

cout<

while (i<=n)

{

Cin>>a;

S+=a*a;

i++;

}

Cout<<"majmo morabaat : s="<

Return 0;

}

 

اشنایی با c++ :قسمت چهارم

توابع و کلاس ها

در این قسمت مبحث تابع را بیشتر فرا خواهید گرفت به طوری که به وسیله ی توابعی که معرفی خواهیم کرد می توانید قدرت برنامه نویسی خود را به طور فوق العاده ای افزایش دهید.

تابع:دستور یا مجموعه ای از دستورات است که می تواند به صورت پیش فرض یا نوشته شده به وسیله خود کاربر باشد.

که عملیاتی را بر روی متغیر مورد نظر انجام می دهد.

همانطور که گقته شد توابع دو گروهند:

1-توابعی که از قبل و به همرام کامپایلر c++ ارایه شده اند و توابع کتابخانه ای نام دارند.

مانند تابع sin (گرفتن سینوس یک زاویه).

2-توابعی که کاربر به ضرورت انها را می نویسد و در برنامه از ان استفاده میکند.

البته برای استفاده از توابع کتابخانه ای باید توجه کنیم که از سرفایل مناسب استفاده کنیم.

مانند(#include ).

یک نصیحت!

همیشه به یاد داشته باشید که در برنامه نویسی بهترین معلم خودتون هستید.تا وقتی که خودتون اسستین بالا نزده و خلاقیت به خرج ندهید امکان ندارد به جایی برسید.سعی کنید همیشه کنجکاو باشید.همه چیز را امتحان کنید تا چیز هایی بدست بیارید یا شکاتون برطرف کنید.

در برنامه نویسی تجربه یه امتیاز محسوب میشه.پس هیچ وقت از امتحان کردن نترسید.

 

نمونه هایی از توابع

تابع

توضیح

سر فایل

Fabs(a)

محاسبه قدر مطلق

Math.h

Acos(a)

ارک کسینوس عدد را محاسبه میکند

Math.h

Exp(a)

برای محاسبه توانی از عدد نپر

Math.h

Log10(a)

لگازیتم عدد با پایه 10

Math.h

Fmod(a,b)

باقیمانده عدد a بر b

Math.h

Sqrt(a)

محاسبه جذر اعداد

Math.h

 

چند تابع بدرد بخور دیگر

تابع

توضیح

سر فایل

Rand( )

این تابع عددی تصادفی از 0 تا 32767 را چاپ خواهد کرد.هین تابع هیچ مقداری از ورودی نمی گیرد.

Stdlib.h

Random(a)

تابعی برای تولید عدد تصادفی بین 0 تا a-1

Stdlib.h

Getch(a)

برای قرار دادن یک مقدار یک کاراکتری در یک متغیر.

Conio.h

Strlen("….")

برای شمارش تعداد کاراکتر های متن وارد شده

String.h

 

تمرین:بدنامه ای بنویسید که سه عدد را به عنوان اضلاع مثلث از ورودی بگیرد.با فرض اینکه عدد سوم وتر است به ما بگوید ایا تشکیل مثلث قائم الزاویه می دهد یا نه؟

Int main ( )

{

Int a,b,c;

Cout<<"enter three sizes : "<

Cin>>b>>c>>a;

If(sqrt(pow(b,2)+pow(c,2))==a)

Cout<<"yes !!";

Else

Cout<<" no !! ";

Return 0;

}

تمرین:برنامه ای بنویسید که ریشه های معادله درجه 2 را محاسبه کند.

int main ( )

{

Int delta,a,b,c,x1,x2;

Cout<<"enter your numbers(a,b,c) as three structur : ax^2+bx+c"<

Cin>>a>>b>>c;

Delta=b*b-4*a*c;

If (delta>=0)

{

Cout<

If(delta==0)

{

Cout<<"just 1 root!"<

X1=-b/2*a;

Cout<<"the only root is :"<

}

Else

{

Cout<<"2 2 roots!"<

X1=(-b+sqrt(delta))/2*a;

X2=(-b-sqrt(delta))/2*a;

Cout<<"first root : "<

Cout<<"second root : "<

}

Else

Cout<<"error … no root !!!"<

Return 0;

}

 

مدير

  درباره
  آمار

»تعداد بازديدها:
»کاربر: Admin

لينك Rss

  مديران / وضعيت در ياهو


  لينک ها
سایت استاد ارش میرزائی
بهترین نرم افزارهای موبایل
یه وبلاگ بسیار خوب برای دانلود برنامه های مختلف
اموزش برنامه نویسی پاسکال
pascalprograms.mihanblog.com
smt2.persianblog.ir
سایت دانشکده فناوری اطلاعات
وبلاگ تخصصی برنامه نویسی c++
پرقدرت ترین و با امکانات ترین سایت جذاب و علمی مخصوص دانش آموزان ایرانی
بهترین وبلاگ دانلود سوالات پیام نور
تبلیغات وبلاگی
برنامه نویسی شی گرا در سی شارپ
دانلود نرم افزار

 

 

Designed Template By: PersiaStyle.Com
Coryright© PersiaStyle. All Rights Reserved