منو
لينکهاي سريع
صفحه اول
آرشيو
ايميل

  موضوعات

  آرشيو

  معرفي وب به دوستان
« ارسال براي دوستان »
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

Powered by ParsTools


  مترجم زبان سايت / Translator Language

 

  اموزش پاسکال

 

ساختار کلی برنامه به صورت زیر است...
1-تعریف
2-به وسیله procedure و functionقسمتهای تکراری را از بین ببریم
3-بدنه

فرم کلی پاسکال:

اسم Program
; تعریف ثابت const
; تعریف نوع type
; تعریف متغیرها

(پارامترها) نام procedure

begin
....

....
end ;
; ( پارامترها ) نام نوع تابع function
begin
....

....
end ;
begin

....

....

end .

انواع متغیرها در پاسکال:
Integer :انواع عددی صحیح شامل اعداد بدون نقطه ممیز است
نوع مقادیری که می پذیرند طول(بایت)
byte 0 تا 255 1
Shortint 128- تا 127 1
integer 32768- تا 32767 2
Word 0 تا 65535 2
Longint 2147483648- تا 2147483647 4

اعداد اعشاری:
انواع عددی اعشاری شامل اعدادی با نقطه ممیز است

نوع مقادیری که میپذیرند ارقام با معنی طول(بایت)
single 1.5e-45 تا3.4e38 7 تا 8 4
real 2.9e-39 تا 1.7e38 11 تا 12 6
Double 5.0e-324تا 1.7e308 15 تا 16 8
extended 1.9e-4951تا 1.1e493 19 تا 20 10

از این به بعد به حل مسائل مربوطه می پردازیم

 

 

برنامه ای بنویسید که ریشه های معادله درجه 2 را حساب کند.

var

a,b,c : integer;

x1,x2,delta : real;

begin

writeln('please enter 3 number : ');

readln(a,b,c);

delta := (b*b)-(4*a*c);

if delta > 0 then // 2 real root

begin

x1:=(-b+sqrt(delta))/(2*a);

x2:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);

writeln('x1 : ', x1:2:3 , ' , ' , 'x2 : ' , x2:2:3);

//writeln('x2 : ',x2);

end

else if delta = 0 then // 2 equal root

begin

x1:=(-b)/(2*a);

writeln('x1=x2 : ', x1:2:3);

end

 

else // no real root

begin

writeln('don''t have any real root');

end;

readln;

end.

برنامه ای بنویسید که تشخیص بده عددی اول هست یا نه.

var

i,n,m,c:integer;

begin

writeln('please enter one number:') ;

readln(n);

c:=n div 2;

m:=0;

for i:=1 to c do

begin

if n mod i=0 then

m:=m+1;

end;

if m=1 then writeln('adad aval ast')

else writeln('adad aval nist');

readln;

end.

برنامه ای بنویسید که تشخیص بده عددی کامل هست یا نه.

var

i,n,m:integer;

begin

writeln('please enter one number:') ;

readln(n);

m:=0;

for i:=1 to n div 2do

begin

if n mod i=0 then

begin

m:=m+i;

end;

end;

if n=m then writeln('adad kamel ast')

else writeln('adad kamel nist');

readln;

end.

 

برنامه ای بنویسید که مقلوب عدد مورد نظر را بدست بیاورد.

var

n:integer;

begin

readln(n);

while n>0 do

begin

write(n mod 10);

n:=n div 10

end;

readln;

end.

برنامه ای که عددی رو که شامل صفر میشه دریافت میکنه وصفر اون رو حذف میکنه.

var

n,r,m,p:integer;

begin

p:=1;

readln(n);

m:=0;

while n>0 do

begin

r:=n mod 10;

n:=n div 10;

if r>0 then

begin

p:=p*10;

m:=m+p*r;

end;

end;

write(m div 10);

readln;

end.

 

برنامه زیر سری فیبوناچی رو قبل از عدد مورد نظر نمایش میده.

var

a,b,c,n:integer;

begin

readln(n);

a:=1;

b:=1;

writeln(a);

writeln(b);

repeat

c:=a+b;

a:=b;

b:=c;

writeln(c);

until c>n;

readln;

end.

 

برنامه ای که تعداد اعداد زوج و فرد سری فیبوناچی رو قبل از عدد مورد نظر چاپ میکنه.

var

m,n,a,b,c:integer;

begin

a:=0;

b:=1;

writeln('enter m,n');

readln(m,n);

writeln('even num');

repeat

c:=a+b;

if (c>=m) and (c<=n) and (c mod 2=0) then writeln(c);

a:=b;

b:=c;

until c>n;

writeln('odd num');

a:=0;

b:=1;

repeat

c:=a+b;

if (c>=m) and (c<=n) and (c mod 2<>0) then writeln(c);

a:=b;

b:=c;

until c>n;

readln;

end.

 

محاسبه معادله x^n/n!

var

x,n,i,j,t,f:integer;

begin

i:=1;

j:=1;

t:=1;

f:=1;

writeln('please enter x,n');

readln(x,n);

while i<=n do

begin

t:=t*x;

i:=i+1;

end;

while j<=n do

begin

f:=f*j;

j:=j+1;

end;

writeln('x^n/n!:=',t/f:3:2);

readln;

end.

 

برنامه ای بنویسید که اعداد اول قبل از عدد ورودی رو نشون بده.

var

k:byte;f:boolean;

a:array[1..50]of integer;

i,j,n:integer;

begin

write('enter a number');

readln(n);

a[1]:=2;

a[2]:=3;

f:=true;

k:=2;

for i:=4 to n do

begin

for j:=2 to(i div 2)do

if(i mod j)=0 then

f:=false;

if f then

begin

k:=k+1;

a[k]:=i;

end;

f:=true;

end;

writeln('the prime numbers before n:');

for j:=1 to k do

writeln(a[j]);

readln;

end.

جایگزین کردن صفر به جای اعداد اول در یک ارایه

var

i,j,m,n:integer;

a:array[1..50]of integer;

flag:boolean;

begin

writeln('enter number element of array:');

readln(n);

writeln('enter elements of array');

for i:=1 to n do

readln(a[i]);

for i:=1 to n do

begin

m:=(a[i] div 2);

flag:=true;

for j:=2 to m do

if(a[i] mod j)=0 then flag:=false;

if flag and not(a[i]=1) then a[i]:=0;

end;

writeln('output');

for i:=1 to n do

writeln(a[i]);

readln;

end.

محاسبه مجموع هر سطر

var

s:real;

a:array[1..3,1..3]of integer;

i,j:byte;

begin

writeln('please enter element of matrix 3*3');

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

begin

write('a[',i,j,']:=');

readln(a[i,j]);

end;

writeln;

for i:=1 to 3 do

begin

for j:=1 to 3 do

begin

write(a[i,j]:3);

s:=s+a[i,j];

end;

writeln(s:8:2);

s:=0;

end;

readln;

end.

ادامه در صفحه بعد....

نظرات ()
lamei شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧

  درباره
  آمار

»تعداد بازديدها:
»کاربر: Admin

لينك Rss

  مديران / وضعيت در ياهو


  لينک ها
سایت استاد ارش میرزائی
بهترین نرم افزارهای موبایل
یه وبلاگ بسیار خوب برای دانلود برنامه های مختلف
اموزش برنامه نویسی پاسکال
pascalprograms.mihanblog.com
smt2.persianblog.ir
سایت دانشکده فناوری اطلاعات
وبلاگ تخصصی برنامه نویسی c++
پرقدرت ترین و با امکانات ترین سایت جذاب و علمی مخصوص دانش آموزان ایرانی
بهترین وبلاگ دانلود سوالات پیام نور
تبلیغات وبلاگی
برنامه نویسی شی گرا در سی شارپ
دانلود نرم افزار

 

 

Designed Template By: PersiaStyle.Com
Coryright© PersiaStyle. All Rights Reserved